Käyttöehdot

1. Soveltamisala 

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Alavieskan Viri ry:n tuottamiin ja ylläpitämiin maksullisiin ja maksuttomiin sisältöpalveluihin.

Palveluita ovat esimerkiksi Alavieska-lehden verkkosisältö ja näköislehti.  

Käyttöehtoja sovelletaan palveluiden käyttämiseen.  Palvelua käyttävä henkilön (asiakas) vastuulle jää tutustua käyttöehtoihin ja hän sitoutuu kaikilta osin noudattamaan niitä sekä muita mahdollisia palveluun liittyviä ja niiden yhteydessä erikseen ilmeneviä rajoituksia, ehtoja tai ohjeita sekä Alavieskan Viri ry:n tietosuojalauseketta (”erityisehdot”). Mikäli nämä käyttöehdot ja erityisehdot ovat ristiriidassa, sovelletaan siltä osin ensisijaisesti erityisehtoja.

 2. Palvelun käyttö 

Asiakas saa palveluun näiden käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Palvelua tulee käyttää ehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti. Palvelut voivat olla osaksi tai täysin maksullisia. Palvelun käyttö voi edellyttää voimassa olevaa tilausta ja/tai siihen liittyvää tiliä ja sinne luotua tunnusta. 

Maksullisten palveluiden hinnat ja maksuehdot on ilmoitettu tilauksen yhteydessä. Asiakas ei saa purkaa tai ohittaa suojauksia tai toimienpiteitä, jotka Alavieskan Viri ry on tehnyt luvattoman käytön ehkäisemiseksi.

Palvelun käyttö edellyttää soveltuvaa selainta, käyttöjärjestelmä- ja/tai sovellusversiota sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista asiakas vastaa. Palvelun toimittaminen ja käyttö edellyttää asiakkaan vastuulle kuuluvien asioiden asennuksesta ja toimivuudesta – ja ettei muu tässä sopimuksessa mainittu syy (kuten esimerkiksi kolmannesta osapuolesta johtuva syy) estä palvelun toimittamista tai käyttöönottoa.  

Alavieskan Viri ry:llä on oikeus rajoittaa tai estää lakia rikkova, hyvää tapaa tai kolmannen osapuolen suojattuja oikeuksia loukkaava, kohtuuttomasti palvelua tai verkkoa kuormittava tai tietosuojaa loukkaava käyttö tai materiaali. Alavieskan Viri ry:llä on oikeus luovuttaa asiakkaan henkilötiedot viranomaiselle viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä siinä tapauksessa, että on perusteltu syy epäillä, että asiakkaan toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkistön. 

Alavieskan Viri ry voi myös estää asiakkaan pääsyn palveluun ja/tai palvelun vastaanoton, esimerkiksi, jos se on tarpeen palvelun kehittämiseksi tai muuttamiseksi, puutteellisuuksien ja vikojen korjaamiseksi, tai muista huolto- tai ylläpitotöistä taikka laista, viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista syistä johtuen.

Käyttöoikeuden tai tilauksen päättymisestä huolimatta käyttöehtoihin ja erityisehtoihin perustuvat osapuolten oikeudet ja velvollisuudet jäävät voimaan niiltä osin, mitkä ovat merkityksellisiä päättymisen jälkeen (esim. oikeus vahingonkorvaukseen ja omistus- ja tekijänoikeudet). 

2.1. Palvelun toimittaminen 

Palvelu on asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelun virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Alavieskan Viri ry tai sen sopimuskumppanit eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle käyttöjärjestelmälle tai asiakkaan laitteilla oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit. 

Alavieskan Viri ry toimittaa palvelun asiakkaalle parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa määritellyistä ja tämä poikkeama estää olennaisella tavalla palvelun käytön. Palvelut tarjotaan asiakkaalle ”sellaisena kuin ne ovat” eikä Alavieskan Viri ry anna takuita palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. 

2.2. Käyttäjätunnukset 

Palvelun käyttäjätunnukset ovat asiakaskohtaisia. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa tai ilmaista oikeudettomasti muille. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksiensa käytöstä sekä kaikista kustannuksista ja vahingoista, joita niiden väärinkäytöstä aiheutuu. Alavieskan Viri ry:llä on oikeus rajoittaa käyttäjätunnusten käyttöä ja sulkea pääsy palveluun väärinkäyttötapauksissa.  

Alavieskan Viri ry seuraa käyttäjätunnusten käyttöä ja voi lähettää asiakkaalle huomautuksen, mikäli on perusteltu syy epäillä, että käyttäjätunnuksia on käytetty ehtojen vastaisesti. Alavieskan Viri ry voi vaatia asiakkaalta käyttäjätunnusten käyttämiseen liittyvää selvitystä väärinkäytösten ehkäisemiseksi, asiakkaan tietoturvan varmistamiseksi ja edellä mainittujen rajoitusten poistamiseksi.  Palvelun käyttö voi edellyttää voimassa olevaa tilausta ja/tai siihen liittyvää tiliä. Maksullisten palveluiden osalta, käyttöön voi liittyä lisäksi tilausehdoissa määriteltyjä rajoituksia. Esimerkiksi käyttäjätunnusten päällekkäinen käyttö useilla päätelaitteilla voi olla rajoitettua.

 2.3. Asiakkaan antamat tiedot 

Asiakkaan tulee antaa Alavieskan Viri ry:lle pyydetyt palvelua tai sen toteuttamista varten tarvittavat tiedot oikeina ja ajantasaisina. Asiakkaan tulee ilmoittaa tietojensa muutoksista. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että hänen antamansa tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.  

2.4. Käyttökatkot 

Palvelun käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Alavieskan Viri ry ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä palveluun tai sen osaan. Mikäli palvelun tarjoaminen keskeytyy Alavieskan Viri ry:stä johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, asiakkaan tulee reklamoida keskeytyksestä asiakaspalveluun. 

3. Palvelun ja omistus- ja tekijänoikeudet 

3.1. Alavieskan Viri ry:n oikeudet  

Palvelun sisältö ja ulkoasu on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki omistusoikeudet (mukaan lukien tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet) ovat Alavieskan Viri ry:llä, sen sopimuskumppaneilla tai muilla palveluun tietoa tuottavilla tahoilla. Alavieskan Viri ry pidättää itsellään kaikki oikeudet sisältöön, ellei toisin ole mainittu. 

Asiakkaalla ei ole oikeutta julkisesti käyttää, taltioida tai lähettää edelleen palvelua tai sen sisältöjä Alavieskan Viri ry:n tai sen sopimuskumppanien oikeuksia loukaten. 

Sisällön tai sen osan välittäminen, levittäminen, esittäminen tai näyttäminen julkisesti sekä varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Alavieskan Viri ry:n etukäteen antamaa suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua. 

Mahdollisen kopiosuojauksen kiertäminen tai sen yritys on kielletty. 

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää palvelua ja sen osia yksityiseen käyttöön. 

3.2. Asiakkaan toimittama materiaali 

Alavieskan Viri ry:llä on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista asiakkaan Alavieskan Viri ry:n käyttöön lähettämää tai välittämää materiaalia pois lukien asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä antamat henkilötiedot. Alavieskan Viri ry:llä on oikeus olla julkaisematta asiakkaan toimittamaa materiaalia sekä poistaa palvelusta jo julkaistu materiaali.

Mikäli asiakas toimittaa palveluun kuva-, video- tai muuta materiaalia, vastaa hän samalla siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet siihen. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas on itse kuvannut tai luonut lähettämänsä materiaalin, tai että hänelle on luovutettu kaikki tarvittavat tekijänoikeudet ja lupa tallentamiseen.  

Asiakkaalla tulee olla tarvittavat suostumukset kaikilta materiaalissa esiintyviltä henkilöiltä niin, että Alavieskan Viri ja/tai tai sen yhteistyökumppanit voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia parhaaksi katsomallaan tai erikseen sovitulla tavalla, kuten kaupallisesti tai uutistarkoituksessa.

Alaikäisten osalta tulee voida esittää huoltajan suostumus. Asiakas vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle. 

Lähettämällä materiaalia asiakas hyväksyy ja vahvistaa, että materiaali ei ole loukkaavaa, uhkaavaa, siveetöntä, halventavaa tai laitonta. 

Alavieskan Viri ry ei vastaa asiakkaan näiden käyttöehtojen tai erityisehtojen vastaisesti lähettämästä materiaalista tai siihen liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. 

 4. Kommentointi ja käyttäjien välinen toiminta 

Palveluissa voi tapahtua asiakkaan ja muiden käyttäjien välistä viestintää kommenttiosion tai palveluun jätetyn sisällön kautta. Alavieskan Viri ry ei vastaa käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille käyttäjille tai kolmannelle taholle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

Mikäli kommenttiosiot ovat käytössä, Alavieskan Viri ry ja/tai Alavieska-lehti valitsee julkaistavat kirjoitukset. Kirjoittaja antaa oikeuden muokata, poistaa, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka kirjoittaja on lähettänyt kommentointiosioon. 

Kommentointiosiossa julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, ellei asiakkaalle ole ilmoitettu toisin. Alavieskan Viri ry:llä on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa asiakkaan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää nämä tiedot luovuttamalla.  

Kommentointiosioon toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä. 

 5. Ehtojen ja Palvelun muuttaminen 

5.1. Ehtojen muuttaminen 

Alavieskan Viri ry:llä on oikeus tehdä ehtoihinsa vapaasti muutoksia, jotka eivät koidu Asiakkaan vahingoksi. 

Muussa tapauksessa Alavieskan Viri ry varaa oikeuden muuttaa palvelun käyttöä koskevia käyttöehtoja, erityisehtoja, sekä palveluiden hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä hyvissä ajoin etukäteen.  Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat hintojen tai ehtojen muutokset tulevat kuitenkin voimaan määräysten voimaantulosta lukien ilman eri ilmoitusta. Lisäksi, jos arvonlisävero tai jokin muu soveltuva vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Alavieskan Viri ry:llä on oikeus muuttaa hintoja välittömästi.

 5.2. Palvelun muuttaminen 

Alavieskan Viri ry:llä on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa palvelun tai niiden osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita niihin liittyviä seikkoja sekä muuttaa maksuttomia osioita maksullisiksi.

Mikäli Alavieskan Viri ry lopettaa maksullisen palvelun tarjoamisen sen ostaneelle asiakkaalle, sitoutuu se palauttamaan Asiakkaalle määrän, joka vastaa tämän jäljellä olevaa palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta.

 6. Tietosuoja 

6.1. Henkilötietojen käyttö 

Alavieskan Viri ry ja Alavieska-lehti käsittelee asiakkaan henkilötietoja Alavieskan Viri ry:n tietosuojalausekkeen sekä tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tietosuojalausekkeen lisäksi palveluilla voi olla palvelukohtaisia kuvauksia henkilötietojen käsittelystä.

Alavieskan Viri ry käsittelee henkilötietoja muun muassa palvelun toimittamista, asiakasviestintää ja -palvelua, tuotekehitystä, kävijämittausta sekä mainonnan ja markkinoinnin kohdentamista varten. 

Henkilötietojen käsittelyä on kuvattu tarkemmin Alavieskan Viri ry:n tietosuojalausekkeessa. 

 6.2. Evästeet 

Palveluissa käytetään evästeitä ja muita tekniikoita evästekäytännöissä kuvatuin tavoin.  Alavieskan Viri ry käyttää evästeitä muun muassa palveluiden toiminnallisuuksien mahdollistamiseen, kävijämäärien tilastolliseen seurantaan, käyttäjäkyselyiden tai sivuston käytettävyyden testaamiseen ja analysointiin sekä mainonnan tehon mittaamiseen ja kohdentamiseen. 

7. Muut ehdot 

7.1. Ylivoimainen este 

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin, sekä erityisehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Alavieskan Viri ry:n ja asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse sovintoon, ratkaistaan asia Oulun käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. 

Mikäli riitakysymys kuitenkin koskee sekä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa (esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaus) että näihin käyttöehtoihin liittyvää asiaa, riita ratkaistaan markkinaoikeudessa.  Kuluttajan on myös mahdollista saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

7.2. Kuluttajasuoja ja muu lainsäädäntö 

Näillä ehdoilla ei rajoiteta asiakkaalle pakottavasta kuluttajalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia. 

8. Yhteystiedot 

Palveluiden yhteystiedot:

Alavieska-lehden toimitus: Puh: 044 738 8844. Sähköposti: alavieskalehti@gmail.com

Alavieskan Viri ry, toiminnanjohtaja: Puh: 044 7280 676. Sähköposti: alavieskanviri@gmail.com

9. Ehtojen voimassaolo 

Nämä ehdot tulevat voimaan 14.3.2024 ja ovat voimassa toistaiseksi